REGULAMIN INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA WOJKOWICKICH WÓD SP. Z O.O.

§ 1 Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBO), zwany dalej regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wojkowickie Wody Sp. z o.o. w Wojkowicach [dalej: Spółka, przedsiębiorstwo], w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta użytkownika, zapewniającego dostęp do usług internetowych.
2.    Przedmiotowy regulamin spełnia wymogi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.).
3.    Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Spółki www.wojkowickiewody.pl
4.    Wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu przy rejestracji indywidualnego konta użytkownika, otrzymywania faktur drogą elektroniczną i korzystania z IBO jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
5.    Prawidłowe korzystanie z IBO możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych w § 3 regulaminu.
6.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z IBO, a w szczególności otrzymywanie e-faktury.
7.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi wynikający z błędnej rejestracji użytkownika.

§ 2 Słowniczek pojęć
Użyte w Regulaminie IBO określenia oznaczają:
•    Spółka – Wojkowickie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ul. Długosza 27
•    IBO – Internetowe Biuro Obsługi Klienta.
•    Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest stroną zawartej z przedsiębiorstwem umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
•    użytkownik – klient zarejestrowany w IBO posiadający swój indywidualny akronim oraz hasło.
•    przeglądarka internetowa – program komputerowy do przeglądania dokumentów w standardzie HTML niezbędny do korzystania z usługi IBO.
•    akronim – numer nabywcy, który nadawany jest przez Spółkę dla każdego użytkownika na podstawie zawartej umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
•    hasło – kombinacja min. 8 znaków (w tym przynajmniej 1 duża litera i 1 cyfra) zapewniająca użytkownikowi wyłączność i bezpieczeńśtwo dostępu do IBO.
•    rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego do systemu IBO.
•    logowanie – wejście do programu IBO za pomocą akronimu i hasła.
•    wylogowanie – wyjście z programu IBO poprzez okno „WYLOGUJ”
•    e-faktura – faktura, w tym faktura korygująca, duplikat faktury, w formie dokumentu elektronicznego, który spełnia wymogi określone w ustawach i rozporządzeniach


§ 3 Wymagania techniczne
1.    Minimalna wymagana rozdzielczość do poprawnego działania IBO to 1024 x 768.
2.    Usługa IBO dostępna jest dla użytkowników korzystających z następujących przeglądarek internetowych:
•Internet Explorer 11 i późniejsze,
•Firefox 5.2 i późniejsze
•Opera 4.5 i późniejsze
• Chrome 6.0 i późniejsze.
3.    W przypadku korzystania z przeglądarki innej niż zalecane, Zakład nie gwarantuje poprawności pracy IBO i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
4.    Dostęp do IBO możliwy jest poprzez stronę internetową www.zgkwojkowice.pl, bądź bezpośrednio przez adres https://ibo.zgkwojkowice.pl

§ 4 Rodzaje i zakres usług oferowanych poprzez IBO udostępnione w następujących modułach:
•    Strona główna – prezentuje użytkownikowi informacje na temat przedsiębiorstwa, podstawowe informacje dotyczące aktualnie zalogowanego użytkownika, wiadomości oraz komunikaty.
•    Faktury – użytkownik ma możliwość sprawdzenia bilansu należności, obejrzenia bieżącej faktury, jak również przejrzenia historii faktur od momentu zarejestrowania konta użytkownika. Serwis umożliwia wyświetlenie dowolnej faktury w postaci pliku PDF i późniejszy jej wydruk.
•    Odczyty – w module przedstawiona jest lista odczytów dla konkretnego licznika. Podany jest numer licznika. Dodatkowo widoczna jest data odczytu i wartość odczytu w danym dniu.
•    Płatności – zakładka przedstawia listę wszystkich faktur tj. rodzaje rozrachunków: zapłacone, nie zapłacone, wszystkie.
•    Analizy – wizualizacja graficzna w formie wykresu liniowego, kolumnowego albo kołowego udostępnionych użytkownikowi informacji dotyczących zużycia wody oraz rozrachunków.
•    Dokumenty – w module udostępnione są dokumenty do pobrania.
•    Dane osobowe – w module przedstawione są dane wybranego użytkownika, tj. akronim nabywcy, imię nazwisko/ nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail.
•    Zmiana hasła – w module istnieje możliwość zmiany hasła dostępu do IBO aktualnie zalogowanego użytkownika, jak również zmiana hasła w przypadku jego zapomnienia/ zgubienia, wówczas na podany adres email użytkownika zostanie wysłany link aktywacyjny do zmiany hasła.
•    Usunięcie konta-   w module istnieje możliwość trwałego usunięcia konta użytkownika na jego zgłoszenie.
•    Zgłoszenia eksploatacyjne – moduł odpowiedzialny za kontakty użytkownika z przedsiębiorstwem. Użytkownik serwisu ma możliwość zgłaszania własnych uwag bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Spółki.
•    Zgłoszenia odczytu – moduł umożliwiający użytkownikowi zgłoszenie odczytu wodomierza do przedsiębiorstwa. W przypadku klientów zgłaszających odczyt wodomierza przez IBO, Spółka zastrzega prawo przeprowadzania kontrolnych odczytów wodomierzy bezpośrednio w terenie przez inkasentów.

§ 5 Rejestracja
1.    Korzystanie z usług IBO jest nieodpłatne.
2.    IBO jest dostępne  dla użytkowników 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem sytuacji awaryjnych bądź serwisowych .
3.    Każdy użytkownik korzystający z usługi IBO posługuje się indywidualnym numerem identyfikacyjnym (akronimem) i hasłem.
4.    Akronim to indywidulany numer nabywcy nadawany przez Spółkę na etapie podpisywania umowy na dostawę wody/odbiór ścieków składający się z liter i cyfr.
5.    Hasło niezbędne do korzystania z IBO, użytkownik ustala sobie sam na etapie rejestracji konta.
6.    Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego należy wprowadzić następujące dane:
•    Numer nabywcy - dostępny na fakturze
•    Numer ostatniej faktury
•    Kwotę brutto z ostatniej faktury
•    Adres email – aktywny adres email
7.    Akronim przyporządkowany jest tylko jednemu użytkownikowi.
1.    Użytkownik może zmienić ustawione hasło w każdym momencie trwania umowy.
2.    W przypadku, gdy użytkownik zapomni, bądź zgubi hasło dostępu do IBO, proszony jest o skorzystanie z opcji zmiany hasła. Wówczas na podany adres email użytkownika zostanie wysłany link aktywacyjny do zmiany hasła.  
3.    Dane na koncie użytkownika są aktualne na dzień poprzedni.
4.    Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z IBO poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji do Spółki.
5.    Rezygnacja, o której mowa w pkt 11, nie jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.

§ 6 Reklamacje
1.    Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji dotyczących IBO możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 32-760-20-79 oraz korespondencyjnie na adres Spółki.
2.    Zgłoszenie winno zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3.    Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Spółkę pod warunkiem, że sprawa nie będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub zmian funkcjonującego oprogramowania.

§ 7 Zakres zobowiązań i odpowiedzialności
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z IBO zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do:
•    niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych użytkowników,
•    nie udostępniania haseł osobom trzecim,
•    zabezpieczenia akronimu oraz hasła przed dostępem osób trzecich
•    wylogowania się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z IBO,
•    powiadomienia Spółki o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu udostępnionego oprogramowania.
2.    Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
3.    Spółka zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.
4.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu oraz za działania lub zaniechania dostawcy elektronicznych kanałów komunikacyjnych.
5.    Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do IBO przez osoby niepowołane, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie akronimu i hasła Klienta, w przypadku gdy Klient nie dochował należytej ostrożności w zapewnieniu bezpieczeństwa tych danych.
6.    Spółka przewiduje chwilowe wstrzymanie dostępności do IBO w przypadku prowadzenia prac aktualizacyjnych i konserwacyjnych, a także awarii łącza internetowego, przy czym wszelkie planowane terminy prac ogłoszone zostaną wyprzedzająco w stosownym komunikacie.
7.    Spółka nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.
8.    Spółka może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować widoczność danych w IBO, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe dane lub informacje dla użytkownika.
9.    Korzystanie z IBO nie zwalnia użytkownika z obowiązku udostępniania osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (inkasentom), po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego zgodnie z zapisami art. 7 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 328).
10.    Użytkownik IBO zgadza się na otrzymywanie na podany adres email powiadomień od Spółki dotyczących m.in wystawionych faktur, odnotowanych płatności itp.

§ 8 Wyrażenie zgody
1.    Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.Dz. U. z 2017 poz.1907 z późn. zm.).
2.    Spółka jest administratorem danych osobowych użytkownika, który zawarł umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U 2017, poz. 328 z późn. zm.).
3.    Inspektorem Danych Osobowych jest pracownik Spółki - pani Joanna Piech.
4.    Dane osobowe klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
5.    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2017 poz.1219 z późn. zm.) i posiadaniem indywidualnego konta w IBO.
6.    Udostępnione dane osobowe klientów, o ile są łącznie niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego IBO w zakresie:
•    nazwiska i imienia Klienta,/ Nazwy  
•    adresu zameldowania na pobyt stały,
•    adresu do korespondencji, o ile jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,
•    adresu elektronicznego Klienta,
przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem usługi IBO na podstawie art. 6 ust 1 a RODO, przy czym użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, wycofania zgód udzielonych w toku rejestracji do IBO, przy czym wycofanie zgody przez użytkownika nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

§ 9 Postanowienia końcowe
1.    Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie informatycznym, zmiany w ofercie.
2.    W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach serwisu https://ibo.zgkwojkowice.pl stosownego komunikatu. Zmiany wchodzą w życie
z chwilą udostępnienia użytkownikowi regulaminu na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z IBO po wprowadzeniu zmian do regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji
i zrozumienia.
3.    Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usługi poprzez IBO rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy właściwym dla siedziby Spółki.