Konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”

 

We wtorek 5 października 2021 r. odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”.

Konferencję rozpoczął Burmistrz Miasta Wojkowice – Tomasz Szczerba, który na wstępie powitał wszystkich uczestników oraz przybliżył rys historyczny projektu od 2016 roku do dnia dzisiejszego. Burmistrz Miasta złożył również szczególne podziękowania za wsparcie działań na rzecz rozwoju Miasta na ręce Pani Poseł na Sejm RP Ewy Malik.

Prezentacji celów i założeń projektu dokonał pełnomocnik ds. realizacji projektu, a zarazem prezes Zarządu Spółki Wojkowickie Wody – Marcin Wroński. W ramach prezentacji przedstawione zostały także korzyści z podłączenia się do nowopowstającej kanalizacji tj.:
1. Ochrona środowiska naturalnego. Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chronimy wody gruntowe oraz lokalne rzeki. Stare nieszczelne szambo stanowi bardzo poważne zagrożenie dla środowiska poprzez infiltrację zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Oszczędność pieniędzy, która wiąże się ze zmniejszeniem kosztów związanych z opróżnianiem szamb. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego
3. Wyższy standard życia. Skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem, koniec z zamawianiem usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym, unikamy też nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu zbiornika.
4. Wzrost wartości nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej

Zakres i stan prac Jednostki Realizującej Projekt omówiła jej kierownik – Joanna Piech. W swojej prezentacji przedstawiła zarówno historię powołania Jednostki, jak i jej stan osobowy, strukturę, zakres obowiązków poszczególnych komórek, procedury kieruję pracą Jednostki oraz podejmowane przez nią działania w ramach realizacji projektu.

Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrał kierujący zespołem projektowym – Rafał Górny. Omówił założenia projektu oraz poszczególne etapy prac. Przedstawiciele wyłonionego w przetargu wykonawcy – firmy PBI Machnik Sp. z o.o. – prosili także o wyrozumiałość Mieszkańców Wojkowic ponieważ zarówno duży zakres, jak i ogromna skala projektu, a także stosunkowo krótki czas przeznaczony na jego realizację będą powodowały w fazie wykonawczej różnorakie utrudnienia, przede wszystkim w komunikacji drogowej.

Kolejnym z prelegentów był pracujący w ramach Jednostki Realizującej Projekt menadżer ds. ryzyka – kierownik zespołu – Grzegorz Moorthi. W swojej prezentacji przedstawił harmonogram prac z uwzględnieniem ich podziału na kolejne etapy. Omówił założenia budowy w poszczególnych rejonach Miasta, a także spodziewane ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie prac oraz scenariusze działania w razie ich wystąpienia.

Zarówno przedstawiciele wykonawcy, jak i menadżer ds. ryzyka wyczerpująco odpowiadali na późniejsze pytania uczestników konferencji/ Mieszkańców Wojkowic.

Konferencję zamknął prezes Zarządu Wojkowickich Wód – Marcin Wroński, dziękując wszystkim zgromadzonym i zachęcając do kontaktu z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Cele projektu:
1. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym;
2. Ograniczenie strat wody;
3. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie korzystania z kanalizacji sanitarnej;
4. Poprawa warunków sanitarnych;
5. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wojkowic.

Beneficjent projektu jest Gmina Wojkowice, natomiast podmiotem Podmiot ponoszący wydatki w ramach projektu są Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu to 39 846 900 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE to 20 706 000 zł.