Budujemy kanalizację w Wojkowicach

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, od dnia 26.01.2022r. trwa kontynuacja robót budowlanych w rejonie ulicy Długosza, roboty przesuwają się w kierunku ulicy Harcerskiej.
W dniu 01.02.22r. rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rodzinnej. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej potrwają na ulicy Rodzinnej około dwa miesiące. Prace zostały skoordynowane z realizacją w tym rejonie budowy drogi oraz odwodnienia.
Na dzień 10.02.22 r. wykonano: 892,5m kanalizacji sanitarnej.
Na dzień 22.02.2022r. zostało zaplanowane wyjście trzeciej ekipy budowlanej w rejon ulicy Jaworznik.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.