Budowa kanalizacji postępuje

Wykonawca inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” przekazał w maju dokumentację projektową dla wszystkich etapów wraz z uzyskanymi pozwoleniami na budowę. Pozwala to na rozpoczęcie robót budowlanych także na etapach 2 i 3.


Obecnie firma Machnik Sp. z o.o. prowadzi roboty budowlane w rejonie ulic Długosza i Głowackiego. W związku z problemami leżącymi po stronie Wykonawcy nie rozpoczęto robót w kolejnych ulicach zgodnie z harmonogramem, jednocześnie deklarując wprowadzenie następnych ekip budowlanych oraz intensyfikację robót jeszcze w pierwszym półroczu 2022 roku. Obecnie trwają prace nad aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji.
Od rozpoczęcia prac wykonano: 2,587 km kanalizacji sanitarnej.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.