Dodatkowe pieniądze na kanalizację

W dniu 21 lutego br. pomiędzy Gminą Wojkowice a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisany został aneks zwiększający dofinasowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II.

Wartość projektu została zwiększona z 41 853 761,85 zł do 53 607 434,96 zł czyli o 11 753 673,11 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wzrosła z kwoty 21 746 141,81 zł do 27 889 221,08 zł czyli o 6 143 079,27 zł.
Wkład własny stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 10 440 000 zł zaciągnięta przez Spółkę Wojkowickie Wody oraz środki zabezpieczone na ten cel w Budżecie Gminy Wojkowice.
Zwiększenia dofinansowania projektu nastąpiło na wniosek Gminy Wojkowice, w związku ze zgłaszanymi przez Wykonawcę zagrożeniami realizacji projektu związanymi z gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych, będącym następstwem rosnącej inflacji, skutkami pandemii COVID-19 oraz inwazji militarnej na Ukrainie.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.