Aktualności z budowy kanalizacji

Inwestycja realizowana w ramach projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice jest fazie realizacji zarówno robót budowlanych, jak i odtworzeniowych na dużej części ulic naszego miasta. Do końca kwietnia Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. wykonała ponad 12 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Obecnie prowadzone są roboty budowlano – montażowe w rejonie ulic: Piaski, Paderewskiego, Proletariatu, Sobieskiego, Połanieckiej i Brzeziny. Trwają prace odtworzeniowe na nawierzchni ulic: Sobieskiego, Piaski, Źrałków i Jaworznik.
W najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlano-montażowe w ulicach: Szymanowskiego i Gierymskiego. W maju planowane jest wykonanie odtworzenia nawierzchni ulicy Proletariatu (od ulicy Ogrodowej do ulicy Morcinka), a także rejonu ulic: Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa i Tetmajera. Kontynuowane będzie odtwarzanie kolejnych odcinków nawierzchni ulic Piaski i Sobieskiego.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.