Ogromne fundusze dla Wojkowic

Z dużą satysfakcją informujmy, iż projekt nr FESL.02.11-IZ.01-03CD/23 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, złożony przez spółkę Wojkowickie Wody, został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FESL.02.11-IZ.01-005/23.

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego naboru FESL.02.11-IZ.01-005/23 poprzez podjęcie Uchwały nr 205/484/VI/2024 w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz wyboru do dofinansowania ww. projektu dla działania 2.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Na projekt składają się cztery zadania:
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego i Starej;
3. Budowa wodociągu ul. Jana III Sobieskiego (Kamyce);
4. Budowa wodociągu ul. Stara.

Łącznie wydatki ogółem w ramach budżetu projektu wynoszą 39.449,853,58 zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą 32.093.585,24 zł a dofinansowanie to 27.279.547,44 zł.