Już prawie koniec

Trudno uwierzyć, ale to już prawie koniec prac związanych z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”. Środki na realizację tego projektu przyznane zostały w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020 Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM).

Warto przypomnieć cele tego projektu, a były nimi:
• Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym;
• Ograniczenie strat wody;
• Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie korzystania z kanalizacji sanitarnej;
• Poprawa warunków sanitarnych;
• Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wojkowic.

Dzięki realizacji prac mieliśmy osiągnąć następujące efekty Projektu:
• Budowa nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych obszarach miasta;
• Rozdzielenie części istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową;
• Podniesienie efektywności zarządzania majątkiem sieciowym;
• Optymalizacja hydrauliczna sieci pod kątem minimalizacji zużycia energii elektrycznej.

Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że cele określone były optymalnie, a zakładane efekty zostały osiągnięte w całości. Obecnie część montażowa jest prawie gotowa, prace na głównych kanałach zostały zakończone, kończą się prace na odejściach bocznych. Cały czas prowadzone są także roboty związane z odtworzeniem dróg i chodników na ostatnim odcinku budowy – tj, na części ulicy Jana III Sobieskiego. Na dzień 23 maja 2024r. wykonano łącznie 27, 278 km kanalizacji sanitarnej, dawne kanały ogólnospławne, po rozdziale, stały się kanalizacją deszczową. Wybudowano również cztery przepompownie sieciowe. Tam gdzie warunki terenowe nie pozwalały na grawitacyjne działanie sieci, zainstalowano przepompownie przydomowe.

Warto przypomnieć, że było to największe przedsięwzięcie inwestycyjne w najnowszej historii Wojkowic. Swoim zasięgiem objęło większość terenów miejskich. Prace prowadzone były w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Skłodowskiej–Curie, Spokojnej, Dojazdowej, Drzymały, Proletariatu, Kilińskiego, Pułaskiego, Nowej, Tetmajera, Staffa, Gałczyńskiego, Głowackiego, Długosza, Brzeziny, Strażackiej, Paderewskiego, Morcinka, Połanieckiej, Racławickiej, Akacjowej, Rodzinnej, Zapolskiej i ich sąsiedztwie.
Wartość projektu określona została na 40 742 515,85 zł. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to z kolei 17 492 933,59 zł.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.