Uncategorised

Przetargi

Dokumenty do pobrania:


Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych

 

Ogłoszenia - postępowania:

Aktualne:

Wojkowice dn. 16.05.2023 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach

Termin składania ofert: 2024-06-04 08:00:00
Planowany termin podpisania umowy: 2024-06

Część 1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Starej i Jana III Sobieskiego oraz budowie sieci wodociągowej w ulicach Starej i Jana III Sobieskiego na terenie Gminy Wojkowice, zaprojektowanych w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach.
2. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie następujących robót:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty ziemne,
3) Kanalizacja grawitacyjna sanitarna,
4) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej,
5) Studnie kanalizacyjne żelbetowe oraz studzienki rewizyjne tworzywowe,
6) Rurociągi tłoczne z pompowni sieciowych i z pompowni przydomowych,
7) Sieciowe pompownie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem obejmującym, między innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiorniki z tworzywa sztucznego śr. 2000 mm i śr. 2500 mm, dwie pompy,
8) Przydomowe pompownie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem obejmującym, między
innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiornik z tworzywa sztucznego śr. 1000 mm, dwie pompy,
9) Przewierty sterowane, przeciąganie oraz uszczelnianie rurociągów,
10) Odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach,
2.2. W ramach budowy sieci wodociągowej wykonanie następujących robót:
1) Roboty ziemne i rozbiórkowe,
2) Budowa wodociągów wraz z przełączeniami,
3) Odtworzenie nawierzchni.
2.3. Roboty towarzyszące obejmujące między innymi: koszt zajęcia pasa drogowego; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; koszt organizacji ruchu na czas budowy.
2.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej-technicznej dla potrzeb PINB Będzin – 2 egz.
2.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby rozliczenia środków finansowych.

Okres gwarancji
36 miesięcy

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsce realizacji: województwo śląskie, powiat będziński, gmina Wojkowice

Ogłoszenie wraz z materiałami zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
Link do ogłoszenia

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.

 

Archiwalne:

Wojkowice dn. 21.02.2023 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2023-2025. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/2023

Protokół z otwarcia ofert

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 02.03.2023 r., do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

____________________________

Wojkowice dn. 24.11.2022 r.

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym. Znak sprawy: JRP/ZI/MK/231/03/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 2

Pytania i odpowiedzi - sprostowanie

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 3

Ogłoszenie - Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3a do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz zrealizowanych zamówień
Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego Wojkowickie Wody Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

____________________________

Wojkowice dn. 11.10.2022 r.

Ogłoszenie do pobrania:

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice w latach 2022-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/2022

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 27.10.2022 r., do godziny 9.00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

_________________________________

Inżynier Kontraktu dla Kontraktu I „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II” nr zamówienia JRP/ZI/DK/231/1/22

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Część II - Projekt Umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załączniki do pobrania:

Formularz oferty

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wzór oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu

Wykaz usług

Wykaz osób

Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów

Grupa kapitałowa

Mapa ogólna

Koncepcja Techniczno - Ekonomiczna

Załącznik do koncepcji 6.2

Orientacja - podział na etapy realizacji inwestycji

Ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Oferty należy składać do dnia 08.02.2022r., do godziny 12.00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

-----------------------------------------

Wojkowice dn. 08.11.2021 r.

Ogłoszenie do pobrania:

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice w latach 2021-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/2/2021

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 17.11.2021r., do godziny 12.00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 --------------------------------------

Wojkowice dn. 17.02.2021 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2021-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/201

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

 Oferty należy składać do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, Wojkowice 42-580.

 

Odpowiedź na zapytanie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ----------------------------------------

Wojkowice dn. 30.10.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021. Znak sprawy: WW.271.3.2019

Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o zakończeniu przetargu

  ----------------------------------------

Wojkowice dn. 15.10.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021. Znak sprawy: WW.271.2.2019

Oferty należy składać do dnia 29 października 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu

 ----------------------------------------

Wojkowice dn. 19.04.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2019-2021. Znak: WW.271.1.2019

Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 r., do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

 

Organy Spółki

Spółka Wojkowickie Wody działa poprzez swoje organy:


zgromadzenie wspólników – podejmujące decyzje o charakterze strategicznym dla spółki
radę nadzorczą – kontrolującą prace spółki,
zarząd – prowadzący bieżące sprawy spółki i reprezentujący spółkę na zewnątrz.

 

Zgromadzenie Wspólników:

100 procent udziałów w Spółce Wojkowickie Wody posiada Gmina Wojkowice, która jest jej jedynym właścicielem. Na Zgromadzeniu Wspólników Gminę Wojkowice reprezentuje Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba.

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki Wojkowickie Wody:

1. Zuzanna Benc - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Katarzyna Stachowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Łukasz Siwy - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Skład Zarządu Spółki Wojkowickie Wody:

1. Marcin Wroński - Prezes Zarządu

2. Joanna Piech - Wiceprezes Zarządu

 

 

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wojkowickiewody.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • • Strona nie posiada mechanizmu pomijania bloków treści.
  • Nagłówki nie zawsze zachowują odpowiednią kolejność.
  • Wiele grafik nie posiada poprawnego opisu alternatywnego.
  • Nie wszystkie elementy są dostępne przy pomocy nawigacji klawiaturą.
  • Elementy linków nie zawsze jednoznacznie przekazują swój cel np "czytaj więcej".
  • Tytuły stron nie są jednoznaczne i nie przekazują w pełni swojej roli np: "Home".
  • Elementy aktualności nie posiadają możliwości włączenia pauzy.
  • W niektórych elementach strony nie zachowano wymogów minimalnego kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot, sprawdzenia przez firmę zewnętrzną oraz w oparciu o dostępne narzędzia:

 • Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) wynik dla witryny: www.wojkowickiewody.pl  - 80.32/100

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Marcin Wroński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 760-20-78.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać telefonicznie dzwoniąc na numer 32 760-20-78 lub wysyłając prośbę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Spółki - UL.JANA III SOBIESKIEGO 125, WOJKOWICE

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne znajduje się od strony ul. Jana III Sobieskiego. Jest podniesione w stosunku do powierzchni chodnika o ok. 30 cm (dwa schodki). Przy wejściu do budynku znajduje się kasa, gdzie klienci mogą załatwić większość spraw oraz pozyskać informację.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek składa się z parteru oraz dwóch kondygnacji. Biura Spółki znajdują się na II piętrze (poza pomieszczeniem kasy, które znajduje się przy wejściu). Na drugą kondygnacje prowadzi klatka schodowa. W budynku nie ma windy pozwalającej na przemieszczanie się między kondygnacjami osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przy wejściu głównym do budynku brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Biura Obsługi Klienta znajduje się parking dla klientów, brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do siedziby Wojkowickich Wód Sp. z o.o. warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W siedzibie Wojkowickich Wód Sp. z o.o. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza on-line.

INFORMACJE DODATKOWE

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. dokładają starań by usunąć niezgodności i dostosować stronę www.wojkowickiewody.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nowa siedziba Wojkowickich Wód.

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.02.2020 r. Spółka Wojkowickie Wody funkcjonuje w nowej siedzibie, w Wojkowicach, przy ul. Jana III Sobieskiego 125 (budynek dawnego Komisariatu Policji w Wojkowicach). Godziny pracy Spółki pozostają niezmienione tj.:

Poniedziałek: 7.00 - 17.00 (kasa: 7.30 - 16.00)

Wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00 (kasa: 7.30 - 14.30)

Piątek: 7.00 - 13.00 (kasa: 7.30 - 11.00)

OGŁOSZENIE NR 1/04/2019

OGŁOSZENIE NR 1/04/2019

Z DNIA 25.04.2019 ROKU

 

 

Spółka Wojkowickie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach ul. Długosza 27,
42 – 580 Wojkowice ogłasza nabór na stanowisko konserwator.

 

 

Wymiar etatu - 1/1

Prawdopodobny termin rozpoczęcia pracy – 20 maja 2019r.

Pierwsza umowa o pracę na okres próbny.

Miejsce wykonywania pracy – Wojkowickie Wody Sp. z o.o. ( oczyszczalnia ścieków)

 

Główne obowiązki wynikające z zakresu stanowiska:

 

 • prowadzenie przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sterowniczych, usuwanie stwierdzonych usterek,
 • montaż, kontrola urządzeń zasilanych energią elektryczną na terenie oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach ścieków,
 • prowadzenie prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci wodno- kanalizacyjnej,
 • usuwanie usterek, montaż urządzeń pracujących w oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków,
 • sprawdzanie skuteczności oczyszczania, konserwacja urządzeń sterowniczych oczyszczalni ścieków.

 

 Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania minimalne: 

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie zawodowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 • prawo jazdy kat. B

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o nie karalności za przestępstwa umyślne
 7. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r.,
  poz. 1000 z późn. zm./ zał. nr 1.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane  dokumenty należy składać w godzinach pracy zakładu w terminie do dnia 8 maja 2019r. w Wojkowickich Wodach Sp. z o.o., ul. Długosza 27  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  konserwator”.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.nr 119) [dalej RODO] informuje, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojkowickie Wody Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu, z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ul. Długosza 27 [dalej: Spółka]. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie naboru
  na w/w stanowisko.
 2. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem,
  w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko.
 3. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.