Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wojkowickiewody.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • • Strona nie posiada mechanizmu pomijania bloków treści.
  • Nagłówki nie zawsze zachowują odpowiednią kolejność.
  • Wiele grafik nie posiada poprawnego opisu alternatywnego.
  • Nie wszystkie elementy są dostępne przy pomocy nawigacji klawiaturą.
  • Elementy linków nie zawsze jednoznacznie przekazują swój cel np "czytaj więcej".
  • Tytuły stron nie są jednoznaczne i nie przekazują w pełni swojej roli np: "Home".
  • Elementy aktualności nie posiadają możliwości włączenia pauzy.
  • W niektórych elementach strony nie zachowano wymogów minimalnego kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot, sprawdzenia przez firmę zewnętrzną oraz w oparciu o dostępne narzędzia:

 • Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) wynik dla witryny: www.wojkowickiewody.pl  - 80.32/100

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Marcin Wroński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 760-20-78.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać telefonicznie dzwoniąc na numer 32 760-20-78 lub wysyłając prośbę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Spółki - UL.JANA III SOBIESKIEGO 125, WOJKOWICE

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne znajduje się od strony ul. Jana III Sobieskiego. Jest podniesione w stosunku do powierzchni chodnika o ok. 30 cm (dwa schodki). Przy wejściu do budynku znajduje się kasa, gdzie klienci mogą załatwić większość spraw oraz pozyskać informację.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek składa się z parteru oraz dwóch kondygnacji. Biura Spółki znajdują się na II piętrze (poza pomieszczeniem kasy, które znajduje się przy wejściu). Na drugą kondygnacje prowadzi klatka schodowa. W budynku nie ma windy pozwalającej na przemieszczanie się między kondygnacjami osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przy wejściu głównym do budynku brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Biura Obsługi Klienta znajduje się parking dla klientów, brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do siedziby Wojkowickich Wód Sp. z o.o. warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W siedzibie Wojkowickich Wód Sp. z o.o. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza on-line.

INFORMACJE DODATKOWE

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. dokładają starań by usunąć niezgodności i dostosować stronę www.wojkowickiewody.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.