OGŁOSZENIE NR 1/04/2019

OGŁOSZENIE NR 1/04/2019

Z DNIA 25.04.2019 ROKU

 

 

Spółka Wojkowickie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach ul. Długosza 27,
42 – 580 Wojkowice ogłasza nabór na stanowisko konserwator.

 

 

Wymiar etatu - 1/1

Prawdopodobny termin rozpoczęcia pracy – 20 maja 2019r.

Pierwsza umowa o pracę na okres próbny.

Miejsce wykonywania pracy – Wojkowickie Wody Sp. z o.o. ( oczyszczalnia ścieków)

 

Główne obowiązki wynikające z zakresu stanowiska:

 

 • prowadzenie przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sterowniczych, usuwanie stwierdzonych usterek,
 • montaż, kontrola urządzeń zasilanych energią elektryczną na terenie oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach ścieków,
 • prowadzenie prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci wodno- kanalizacyjnej,
 • usuwanie usterek, montaż urządzeń pracujących w oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków,
 • sprawdzanie skuteczności oczyszczania, konserwacja urządzeń sterowniczych oczyszczalni ścieków.

 

 Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania minimalne: 

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie zawodowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 • prawo jazdy kat. B

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o nie karalności za przestępstwa umyślne
 7. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r.,
  poz. 1000 z późn. zm./ zał. nr 1.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane  dokumenty należy składać w godzinach pracy zakładu w terminie do dnia 8 maja 2019r. w Wojkowickich Wodach Sp. z o.o., ul. Długosza 27  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  konserwator”.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.nr 119) [dalej RODO] informuje, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojkowickie Wody Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu, z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ul. Długosza 27 [dalej: Spółka]. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie naboru
  na w/w stanowisko.
 2. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem,
  w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko.
 3. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.