dokumenty

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.


Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLVI.532.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach.


Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIV.510.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022.


WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY WOJKOWICE NA LATA 2018-2022 - aktualizacja


Decyzja nr GL.RET.070.7.125.2018.EK dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice na okres 3 lat.


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o terminie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice.


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice na okres 3 lat (2018-2021).


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIX.546.2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wojkowice.


Schemat organizacyjny Wojkowickie Wody Sp. z o.o.


Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - osoba fizyczna


Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - osoba prawna


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza/ sieci


wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.- kan. budynków jednorodzinnych