Ogłoszenia

Rusza drugie postępowanie przetargowe w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach"

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach

Termin składania ofert: 2024-06-13 08:00:00
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 2024-06-24 08:00:00
Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiadana dokumentacja istniejących obiektów oczyszczalni jest udostępniona do wglądu w biurze Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków znajdującej się w Wojkowicach, przy ul. Gierymskiego 1, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 15:00.
Planowany termin podpisania umowy: 2024-07

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie
i modernizacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w celu zwiększenia jej przepustowości, zaprojektowanych w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach.
2. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie nowego ciągu technologicznego obejmującego :
- budowę nowego zbiornika zespolonego ZZ2,
- budowę nowego zbiornika osadu nadmiernego ZON2,
- budowę rurociągów technologicznych w tym rurociągu sprężonego powietrza, rurociągów dopływowych i odpływowych z ZZ2 i ZON2, rurociągu osadu nadmiernego ze zbiornika ZZ2 do ZON2, rurociągu osadu nadmiernego z ZON2 do studni rozprężnej, rurociągu odprowadzenia wody nadosadowej;
- przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej;
- odtworzenie i rozbudowę dróg wewnętrznych i chodników;
- wykonanie linii kablowych energetycznych zasilających nowe obiekty;
- przebudowę i rozbudowę oświetlenia terenu;
Inwestycja zlokalizowana jest w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego 1. Teren położony jest na działce o numerze 2137/1 o powierzchni ok. 1,5 ha.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,
- Dostawę i montaż urządzeń i instalacji,
- Wykonanie prac polegających na połączeniu technologicznym i instalacyjnym istniejącego Etapu I z budowanym Etapem II,
- Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów na wylocie z Oczyszczalni ścieków dla Etapu II, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej-technicznej dla potrzeb PINB Będzin – 2 egz.,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby rozliczenia środków finansowych,
- Uczestniczenie przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w zakresie przedłożenia niezbędnych dokumentów, pozwalających inwestorowi skutecznie złożyć wniosek,
- Przeprowadzenie szkolenia obsługi Oczyszczalni,
- Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu Oczyszczalni ścieków,
- Wykonanie instrukcji eksploatacji Oczyszczalni ścieków oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji Oczyszczalni,
- Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji.
4. Szczegółowe wymagania i zasady wykonania inwestycji zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 5 do SWZ)

Okres gwarancji
36 miesięcy

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Miejsce realizacji: województwo śląskie, powiat będziński, gmina Wojkowice

Ogłoszenie wraz z materiałami zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Link do ogłoszenia

#FunduszeUE

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.

Prace na sieci - przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 21 maja 2024 r. w godzinach 8:00- 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Starą do numeru 424.

Prosimy o zabezpieczenie wody na czas prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rusza pierwsze postępowanie przetargowe w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach"

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach

Termin składania ofert: 2024-06-04 08:00:00
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 2024-06-10 08:00:00
Planowany termin podpisania umowy: 2024-06

Część 1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Starej i Jana III Sobieskiego oraz budowie sieci wodociągowej w ulicach Starej i Jana III Sobieskiego na terenie Gminy Wojkowice, zaprojektowanych w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach.
2. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie następujących robót:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty ziemne,
3) Kanalizacja grawitacyjna sanitarna,
4) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej,
5) Studnie kanalizacyjne żelbetowe oraz studzienki rewizyjne tworzywowe,
6) Rurociągi tłoczne z pompowni sieciowych i z pompowni przydomowych,
7) Sieciowe pompownie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem obejmującym, między innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiorniki z tworzywa sztucznego śr. 2000 mm i śr. 2500 mm, dwie pompy,
8) Przydomowe pompownie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem obejmującym, między
innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiornik z tworzywa sztucznego śr. 1000 mm, dwie pompy,
9) Przewierty sterowane, przeciąganie oraz uszczelnianie rurociągów,
10) Odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach,
2.2. W ramach budowy sieci wodociągowej wykonanie następujących robót:
1) Roboty ziemne i rozbiórkowe,
2) Budowa wodociągów wraz z przełączeniami,
3) Odtworzenie nawierzchni.
2.3. Roboty towarzyszące obejmujące między innymi: koszt zajęcia pasa drogowego; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; koszt organizacji ruchu na czas budowy.
2.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej-technicznej dla potrzeb PINB Będzin – 2 egz.
2.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby rozliczenia środków finansowych.

Okres gwarancji
36 miesięcy

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsce realizacji: województwo śląskie, powiat będziński, gmina Wojkowice

Ogłoszenie wraz z materiałami zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
Link do ogłoszenia

#FunduszeUE

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.