Rusza pierwsze postępowanie przetargowe w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach"

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach

Termin składania ofert: 2024-06-04 08:00:00
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 2024-06-10 08:00:00
Planowany termin podpisania umowy: 2024-06

Część 1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Starej i Jana III Sobieskiego oraz budowie sieci wodociągowej w ulicach Starej i Jana III Sobieskiego na terenie Gminy Wojkowice, zaprojektowanych w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach.
2. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie następujących robót:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty ziemne,
3) Kanalizacja grawitacyjna sanitarna,
4) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej,
5) Studnie kanalizacyjne żelbetowe oraz studzienki rewizyjne tworzywowe,
6) Rurociągi tłoczne z pompowni sieciowych i z pompowni przydomowych,
7) Sieciowe pompownie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem obejmującym, między innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiorniki z tworzywa sztucznego śr. 2000 mm i śr. 2500 mm, dwie pompy,
8) Przydomowe pompownie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem obejmującym, między
innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiornik z tworzywa sztucznego śr. 1000 mm, dwie pompy,
9) Przewierty sterowane, przeciąganie oraz uszczelnianie rurociągów,
10) Odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach,
2.2. W ramach budowy sieci wodociągowej wykonanie następujących robót:
1) Roboty ziemne i rozbiórkowe,
2) Budowa wodociągów wraz z przełączeniami,
3) Odtworzenie nawierzchni.
2.3. Roboty towarzyszące obejmujące między innymi: koszt zajęcia pasa drogowego; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; koszt organizacji ruchu na czas budowy.
2.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej-technicznej dla potrzeb PINB Będzin – 2 egz.
2.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby rozliczenia środków finansowych.

Okres gwarancji
36 miesięcy

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsce realizacji: województwo śląskie, powiat będziński, gmina Wojkowice

Ogłoszenie wraz z materiałami zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
Link do ogłoszenia

#FunduszeUE

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.