Rusza drugie postępowanie przetargowe w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach"

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach

Termin składania ofert: 2024-06-13 08:00:00
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 2024-07-04 08:00:00
Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiadana dokumentacja istniejących obiektów oczyszczalni jest udostępniona do wglądu w biurze Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków znajdującej się w Wojkowicach, przy ul. Gierymskiego 1, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 15:00.
Planowany termin podpisania umowy: 2024-07

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie
i modernizacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w celu zwiększenia jej przepustowości, zaprojektowanych w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach.
2. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie nowego ciągu technologicznego obejmującego :
- budowę nowego zbiornika zespolonego ZZ2,
- budowę nowego zbiornika osadu nadmiernego ZON2,
- budowę rurociągów technologicznych w tym rurociągu sprężonego powietrza, rurociągów dopływowych i odpływowych z ZZ2 i ZON2, rurociągu osadu nadmiernego ze zbiornika ZZ2 do ZON2, rurociągu osadu nadmiernego z ZON2 do studni rozprężnej, rurociągu odprowadzenia wody nadosadowej;
- przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej;
- odtworzenie i rozbudowę dróg wewnętrznych i chodników;
- wykonanie linii kablowych energetycznych zasilających nowe obiekty;
- przebudowę i rozbudowę oświetlenia terenu;
Inwestycja zlokalizowana jest w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego 1. Teren położony jest na działce o numerze 2137/1 o powierzchni ok. 1,5 ha.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,
- Dostawę i montaż urządzeń i instalacji,
- Wykonanie prac polegających na połączeniu technologicznym i instalacyjnym istniejącego Etapu I z budowanym Etapem II,
- Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów na wylocie z Oczyszczalni ścieków dla Etapu II, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej-technicznej dla potrzeb PINB Będzin – 2 egz.,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby rozliczenia środków finansowych,
- Uczestniczenie przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w zakresie przedłożenia niezbędnych dokumentów, pozwalających inwestorowi skutecznie złożyć wniosek,
- Przeprowadzenie szkolenia obsługi Oczyszczalni,
- Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu Oczyszczalni ścieków,
- Wykonanie instrukcji eksploatacji Oczyszczalni ścieków oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji Oczyszczalni,
- Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji.
4. Szczegółowe wymagania i zasady wykonania inwestycji zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 5 do SWZ)

Okres gwarancji
36 miesięcy

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Miejsce realizacji: województwo śląskie, powiat będziński, gmina Wojkowice

Ogłoszenie wraz z materiałami zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Link do ogłoszenia

#FunduszeUE

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.