Planowane prace przy budowie kanalizacji - styczeń 2024

W związku z trwającymi pracami przy realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II" Wykonawca będzie prowadził prace na ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Długosza do skrzyżowania z ul. Morcinka. W późniejszym etapie prace te będą kontynuowane do skrzyżowania z ul. PCK.
Z kolei od 15 stycznia br. Wykonawca planuje rozpocząć pracę w ul. Marii Skłodowskiej-Curie i kontynuować ją na odcinku ul. Jana III Sobieskiego od rejonu skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie do rejonu Przedszkola im. Przyjaciół Bajek.
W związku z powyższym prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do oznakowania drogowego zamontowanego przez Wykonawcę.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.