Ogromne fundusze dla Wojkowic

W dniu 18 kwietnia br. pomiędzy Województwem Śląskim a Spółką Wojkowickie Wody podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”.

Na projekt składają się następujące komponenty:
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w wyniku której możliwe będzie przyjęcie zwiększonej ilości ścieków związanej ze spodziewanymi przyłączeniami do nowo wybudowanej kanalizacji oraz ich oczyszczenie zgodnie z obecnymi wymaganiami, co przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i ziemi oraz zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wojkowice.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego (Kamyce) i Starej – łącznie ok. 8,8 km.
3. Budowa wodociągu w ulicy Jana III Sobieskiego (Kamyce) i w ulicy Starej – łącznie ok. 2 km.

Wartość całkowita projektu to 39 449 853,58 zł z czego finansowanie UE wynosi 24 070 188,93 zł a współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa wynosi 3 209 358,51 zł. Reszta – czyli wkład własny w wysokości 4 814 037,80 zł pochodził będzie ze środków budżetu Gminy Wojkowice.Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.